Студентски Конкурс идејно решение за киното во Железничка зграда

english below>>>>


СТУДЕНТСКИ КОНКУРС
ЗА ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА НОВ ВНАТРЕШЕН ПРОСТОРЕН КОНЦЕПТ (DREAM SPACE) НА ПОСТОЕЧКОТО КИНО ВО ЖЕЛЕЗНИЧКА ЗГРАДА НА УЛИЦА БОРКА ТАЛЕВСКИ 26 ВО ЦЕНТАРОТ НА СКОПЈЕ

>>>> од 17 МАЈ до 11 ЈУНИ 2018 година <<<<

Идејното решение треба да содржи предлог за просторно уредување на постоечкото кино за негово можно функционирање како простор за заедницата (станарите на Железничка зграда) и простор за креирање и реализација на културна и уметничка содржина.
Функционирањето како простор за заедницата подразбира можност за негово користење од жителите, од различна возраст (како на пример, простор за играње на шах на пензионерите од Железничка зграда, креативни работилници за децата кои живеат во зградата, заедничка библиотека итн.)
Функционирањето како простор на креирање и реализација на културна и уметничка содржина подразбира идејното решение да содржи предлози за функционално адаптирање на просторот за реализација на филмски проекции, изложби, перформанси и камерни претстави, музички концерти и слично.
Предложеното идејно решение треба да биде во релација со контекстот во кој се наоѓа овој простор и функционалноста на зградата и станарите кои живеат во неа.

Конкурсот се организира од страна на здруженијата на граѓани Локомотива - Центар за нови иницијативи во уметноста и културата од Скопје и Факултет за работи што не се учат од Битола, во рамки на проектот Културни Простори за Активни Граѓани реализиран со поддршка на Програмата Цивика мобилитас.
Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од Македонија и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU) од Шведска.

Конкурсот трае од 17 мај до 11 јуни 2018 година.

Право на учество имаат студенти на Архитектонски факултет Скопје, студенти на Факултетот за арт и дизајн (ЕУРМ) Скопје и студенти на Факултетот за ликовни уметности (ФЛУ) Скопје, како и сите други студенти кои ќе ги задоволат барањата на конкурсот како и млади професионалци од што завршиле архитектонско или ликовно образование во последниве три години.

Најдобрите три решенија ќе бидат наградени а сите учесници ќе добијат сертификат за учество.
Предлог решенијата ќе бидат оценувани од жири комисија во состав:
Дејан Ивановски – архитект
Слободанка Стевчевска – ликовна уметница
Максим Наумовски – архитект

Повеќе информации околу ПРОГРАМА и КРИТЕРИУМИ НА КОНКУРСОТ на следниов линк:

***
english>>

APPLICATION FOR STUDENTS
FOR MAKING A DESIGN OF THE IDEAL SOLUTION FOR A NEW INTERNAL SPACE CONCEPT (DREAM SPACE) OF THE EXISTING CINEMA AT THE RAILWAY STATION, STR. BORKA TALESKI 26, SKOPJE, MACEDONIA

 >>>> from May 17 till June 11<<<<

The proposed solution should include a proposal for the spatial arrangement of the existing cinema for its possible functioning as a space for the community (the tenants of the Railway Building) and a space for the creation and realization of cultural and artistic content.
Functioning as a space for the community implies the possibility of using it from inhabitants of different age (for example, chess play area for pensioners from the Railway Building, creative workshops for children living in the building, a common library, etc.)

Functioning as a space for the creation and realization of cultural and artistic content implies to conceptual solution which will include proposals for functional adjustment of space for the realization of film projections, exhibitions, performances and chamber performances, music concerts and etc.
The proposed design solution should be related to the context in which this space is located  as well as the functionality of the building and the tenants. 

The competition is organized by the associations Lokomotiva - Center for new initiatives in art and culture from Skopje and the Faculty of things that can not be learned from Bitola, within the project Cultural Spaces for Active Citizens realized with the support of the Program CIVICA mobilitas.

CIVICA Mobilitas is a project of the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), implemented by NIRAS from Denmark, the Macedonian Center for International Cooperation (MCIC) from Macedonia and the Swedish Institute for Public Administration (SIPU) from Sweden.

The application is open from May 17 till June 11

The right to participate have the students of the Faculty of Architecture Skopje, students at the Faculty of Art and Design Skopje and students at the Faculty of Fine Arts,Skopje, as well as all other students who will meet the requirements of the application as well as young professionals from who have completed architectural or art education in the last three years.

The three best solution will receive an award and all of the participants will receive certificates for participation.
Proposed solution will be evaluated by a jury consisting of :
- Dejan Ivanovski- architect
- Slobodanka Stefcevska- artist
- Maksim Naumovski- architect

More information on this link:

Comments