Активно кино за заедницата

english below>>>>

АКТИВНО КИНО ЗА ЗАЕДНИЦАТА

Железничка зграда, Скопје
ул. Борка Талевски, 26
23 јуни (сабота) / 11 часот

простор, употреба, заедница

Употребата на одреден простор за културата, како еден сублимиран термин, подразбира разгледување на идеи и можни сценарија за физичко и програмско уредување и реанимирање, како и можни намени за пошироката заедница. Кино салата во Железничката зграда, покрај другите можности, може и да функционира како простор за заедницата (станарите на Железничка зграда) но и како простор за креирање и реализација на културна и уметничка содржина развиена во соработка со локални уметници и организации активни во полето на културата и уметноста.

Овие размислувања, кои се манифестираа во низа средби, работилници и разговори, се дел од проектот „Културни простори за активни граѓани“, подржан од програмата Цивика Мобилитас и во организација на партнерите „Локомотива – Центар за нови иницијативи во културата и уметноста“ од Скопје и „Факултет за работи што не се учат“ од Битола/ Скопје. Тие во текот на 2017 и 2018 година, во соработка со станарите и куќниот совет на зградата, активно работеа на темата “Употреба на киното на Железничка зграда”.

Идејата на јавниот настан, кој ќе се одржи на 23 јуни во кино салата на Железничка зграда е да се презентира досегашната работа реализирана во рамки на проектот „Културни простори за активни граѓани“, поврзана со Железничка зграда во Скопје.

Настанот ќе обедини:

1. Изложба на идејните решенија – предлог проекти од млади архитекти кои се пријавија на студентскиот конкурс за доставување на предлози со идејно решение за нов внатрешен просторен концепт (dream space) на постоечкото кино во Железничка зграда во центарот на Скопје;

2. Доделување на сертификати на сите учесници на конкурсот. Доделување на награди на 3-те најдобри решенија. Наградите ќе ги доделат членовите на жири комисијата: Дејан Ивановски – архитект, Слободанка Стевческа – ликовна уметница и Максим Наумовски – архитект;

3. Видео колаж – презентација на фотографии и видеа од активности реализирани во рамки на проектот „Културни простори за активни граѓани“;

4. Дискусија на тема План на употреба на Железничка зграда со присуство на претставници на општина Центар и повеќе соработници (учесниците ќе бидат дополнително објавени).

Проектот „Културни простори за активни граѓани“, се реализира во партнерство помеѓу Локомотива и ФРУ и во соработка со Друштвото за театарски и едукативни работи „Театар на Навигаторот Цветко“ (Скопје) и здруженијата на граѓани Плоштад Слобода (Скопје) и Гласен Текстилец (Штип).

Цивика Мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од Македонија и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU) од Шведска.

Преку партнерот на проектот Факултет за работи што се учат – Битола/Скопје, оваа активност е дел од Неделата на граѓански организации поддржана од Проектот на УСАИД за граѓанско учество - серија од настани кои ја промовираат работата на граѓанските организации пред пошироката јавност, организирани во периодот од 18-23 јуни 2018 низ Република Македонија.

Реализацијата на јавниот настан е поддржана и од Фридрих Еберт Фондација Скопје.

***
english below>>>>

ACTIVE CINEMA FOR THE COMMUNITY

Railway Residential Building, Skopje

str. Borka Taleski 26

June 23 (Saturday)/ 11:00

space, use, community

The use of a certain space for culture as one sublimated term involves consideration of ideas and possible scenarios for physical and program editing, as well as possible uses for the wider community. The cinema hall in the Railway building, besides other possibilities, can also function as a space for community ()tenants of the Railway building ), but also as a space for creating cultural and artistic content developed in cooperation with local artists and organizations active in the filed of culture and art.

These considerations, which were manifested in a series of meetings, workshops and talks, are part of the project "Cultural spaces for active citizens", supported by the program CIVICA Mobilitas and organized by the partners "Lokomotiva - Center for new initiatives in art and culture" from Skopje and "Faculty for things that can not be learned" from Bitola / Skopje. During 2017 and 2018, in cooperation with the tenants and the house council of the building, they actively worked on the topic "Use of the Cinema of the Railway Building".The idea of the public event, which will be held on June 23 in the cinema hall of the Railway Building, is to present the current work realized within the project "Cultural spaces for active citizens", connected with the Railway Building in Skopje.

The event will unite:
1. Exhibition of design solutions - project proposals from young architects who applied at the student competition for submitting proposals with an idea for a new interior space concept of the existing cinema in the Railway building in the center of Skopje;
2. Awarding certificates to all participants in the competition. Awarding the Best 3 Solutions. The awards will be presented by the members of the jury: Dejan Ivanovski - architect, Slobodanka Stevcevska - fine arts artist and Maksim Naumovski - architect;
3. Video collage - presentation of photos and videos of activities realized within the project "Cultural spaces for active citizens";
4. Discussion on the Plan of Use of the Railway Building with the presence of representatives of the Municipality of Centar and more collaborators.

The project "Cultural space for active citizens" was realized in partnership between Lokomotiva- Skopje, FRU and in collaboration with Theatre of Navigator Cvetko (Skopje) and associations Freedom Square and Cultural artistic Center "Textile".

CIVICA Mobilitas is a project of the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), implemented by NIRAS from Denmark, the Macedonian Center for International Cooperation (MCIC) from Macedonia and the Swedish Institute for Public Administration (SIPU) from Sweden.

Through the partner of the project FRU Bitola / Skopje, this activity is part of the Civil Society Week supported by the USAID Citizen Participation Project - a series of events that promote the work of NGOs in front of the wider public, organized in the period from 18-23 June 2018 through the Republic of Macedonia.

The realization of the public event is supported by the Friedrich Ebert Foundation Skopje.

Comments