РЕЗУЛТАТИ ОД КОНКУРСОТ


english below>>>>


РЕЗУЛТАТИ ОД КОНКУРСОТ

за изработка на идејно решение за нов внатрешен просторен концепт (DREAM SPACE) на постоечкото
кино во Железничка зграда на улица Борка Талески 26 во центарот на Скопје


На конкурсот се доставија 6 проектни – идејни решенија поднесени од 6 соработнички тимови на студенти и млади професионалци – архитекти и ликовни уметници.
Членови на комисијата која ги оценуваше доставените проекти: Дејан Ивановски- архитект, Слободанка
Стевчевска- ликовна уметница, Максим Наумовски- архитект.
На 11 јуни 2018 година Комисијата ги разгледа и оцени доставените проекти.

-Од доставените 6 проекти апликации, првата награда (15.000 денари) е доделана на проектот доставен од авторите Ирена Милојеска и Христина Секулоска.

-Комисијата одлучи наместо втора и трета награда да додели 2 втори награди (7.500 денари по награда). Едната од нив оди за тимот автори Шириќ Миа и Стојановски Михајло, додека пак друга за тимот автори Љавдрим Реџепи и Енес Север.

Посебно признание (книга) Комисијата додели на проектот од авторите: Симона Чинговска, Милица Савевска и Томе Димитриевски.

Пофалници за учество добија и авоторките Тамара Чорбиќ и Моника Танушевска.

Сите учесници на конкурсот ќе добијат Сертификат за учество.

Доделувањето на сертификатите и наградите ќе се реализира во рамки на настанот АКТИВНО КИНО ЗА ЗАЕДНИЦАТА, кој ќе се реализира во Железничката зграда на улица Борка Талески 26, во сабота на 23 јуни 2018 година од 11 до 15 часот.
***
english >>


RESULTS FROM THE Student application
for creating a design solution for a new internal spatial concept (DREAM SPACE) of the existing
cinema in the Railway building on the street Borka Taleski 26 in the center of Skopje

Six project design ideas submitted by 6 cooperative teams of students and young professionals - architects and artists - were submitted at the competition.
Members of the commission that evaluated the submitted projects: Dejan Ivanovski - architect, Slobodanka Stevcevska - artist, Maksim Naumovski - architect.

On June 11, 2018 the Commission reviewed and evaluated the submitted projects.

- From the submitted 6 applications, the first prize (15,000 denars) was awarded to the project submitted by the authors Irena Milojeska and Hristina Sekuloska.

-The commission decided to award 2 second prizes instead of the second and third prize (7,500 denars per reward). One of them goes for the team of authors Shiric Mia and Stojanovski Mihajlo, while another one for the team of authors Ljavdrim Rexhepi and Enes Sever.

Special recognition (book) was awarded to the project by the authors: Simona Chingovska, Milica Savevska and Tome Dimitrievski.

Certificates for participation were also awarded to Tamara Corbic and Monika Tanushevska.

All participants in the competition will receive a Certificate of Participation.

The awarding of the certificates and rewards will be realized within the event ACTIVE CINEMA FOR THE COMMUNITY, which will be held at the Railway building on the street Borka Taleski 26, on Saturday, June 23, 2018, from 11 am to 3 pm.

Comments