Предавање на Chiara Bonfliglioli и претставување на стратешкиот план на К.У.Ц Текстил


english below>>>>

Во сабота,7 јули 2018 година во КУЦ ТЕКСТИЛ – ШТИП се организира настан на кој се зборуваше на темата текстилни работнички и работата на КУЦ Текстил од Штип.

Настанот ќе започне во 18 часот во просториите на КУЦ Текстил и во себе ќе обедини 2 сегмента:
1. Предавање на Chiara Bonfiglioli (Италија) на тема “Црвени конци: Структура на чувство на текстилните работници по Југославија” и
2. Преставување на стратешкиот план на КУЦ Текстил изработен од здружението на граѓани Гласен текстилец од Штип, под менторство на Иван Тормановски. Стратешкиот план ќе биде претставен од Кристина и Денис Ампеви.

Апстракт за предавањето и кратка биографија на Chiara Bonfiglioli

Црвени конци: Структура на чувство на текстилните работници по Југославија

Еманципацијата на жената преку продуктивниот труд беше клучен принцип на социјалистичката политика во Југославија по Втората светска војна. Масовната индустријализација придонесе многу млади жени да се приклучат кон традиционално "феминизираните" сектори, како што е текстилното производство.
Производството на текстил и облека напредуваше во доцниот социјализам, кога секторот покриваше околу 12% од вкупното производство. Локалните модни брендови како што се Вартекс, Беко и многу други се натпреваруваа на внатрешниот пазар, истовремено извојувајќи го своето производство низ целиот свет.

Текстилните фабрики, како што се Македонка и Далматинка, исто така беа препознаени на меѓународно ниво. Со цел да ја балансираат продуктивноста со социјалистичките вредности, фабриките за облека исто така воспоставија широк спектар на права на социјална помош за своите работници (т.е. кантини, здравствени клиники, одморалишта, субвенционирани станови, породилно отсуство и скратено работно време за работните мајки). Ова заврши по распадот на Југославија, кога процесите на приватизација и деиндустријализација, заедно со глобалните промени во производството на облека, длабоко влијаеја на текстилниот сектор. Повеќе од 400.000 работни места беа загубени во индустријата, додека текстилната работа во новите приватни компании, главно подизведувачи на главните западни брендови, стана се’ повеќе експлоатациона и прекаријатна. Во моето предавање ја истражувам родовата историја на текстилната работа во пост-југословенскиот регион, со фокус на искуствата на жените работнички од социјализмот и пост-социјализмот. Исцртувајќи повеќе од 60 интервјуа на орална историја, како и на официјални извештаи, фабрички весници, модни списанија и визуелен материјал, ја истражувам специфичната родова "структура на чувство" (Williams 1978, Byrne 2002; High 2013; Strangleman 2016), развиена од текстилните работници за време на социјалистичката индустријализација и начините на кои таа се задржува по деиндустријализацијата. Јас тврдам, особено, дека пост-социјалистичката носталгија на социјалистичката благосостојба на текстилните работници е во голема мера обликувана од фактори како што се пол, класа и генерација, и е широко споделена меѓу етничките и националните граници. Сеќавањата за минатите социјални права често се мобилизираат како начин да се спротивстават на тековната девалвација на индустрискиот труд и растечките социјални нееднаквости кои ги карактеризираат современите пост-југословенски држави.

Chiara Bonfiglioli е предавач по родови и женски студии на Универзитетскиот колеџ Корк. Таа дипломира политички науки на Универзитетот во Болоња, а магистрирала и докторирала на Програмата за родова диплома на Универзитетот во Утрехт. Од 2012 до 2014 година, таа е научен соработник на Универзитетот во Единбург, во рамките на проектот CITSEE, проект за граѓанство во Југоисточна Европа. Од 2015 година таа работи како пост-докторант на NEWFELPRO во Центарот за културно-историски истражувања на социјализмот (CKPIS), на Универзитетот во Пула и како EURIAS помлад соработник на Институтот за хумани науки, Виена. Нејзиното истражување се осврнува на транснационалната женска историја, со посебен фокус на поранешна Југославија и Италија. Во моментот ја завршува монографијата со наслов "Жените и индустријата на Балканот: Подемот и падот на југословенскиот текстилен сектор" (I.B. Tauris, во претстојната 2018 година).


* * *
Настанот се организира во рамки на проектот „Културни простори за активни граѓани“, програмски уредуван од партнерите Локомотива (Скопје) и Факултет за работи што не се учат (Битола/Скопје) во соработка со Друштвото за театарски и едукативни работи „Театар на Навигаторот Цветко“ (Скопје) и здруженијата на граѓани Плоштад Слобода (Скопје) и Гласен текстилец (Штип).

Цивика Мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од Македонија и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU) од Шведска.


***
english>>

On Saturday, July 7, 2018 in KUC TEKSTIL - SHTIP was be organized an event in which the textile workers and the work of KUC Textil from Stip will be discussed.

The event started at 18:00 in the premises of KUC Textile and will unite 2 segments:
1. Lecture by Chiara Bonfiglioli (Italy) on "Red Strings: Structure of the Feeling of Textile Workers after Yugoslavia" and
2. Presentation of the strategic plan of the KUC Textile made by the association of citizens Glasen Tekstilec from Stip under the mentorship of Ivan Toromanovski. The Strategic Plan will be presented by Christina and Denis Ampevi.

Chiara Bonfiglioli's abstracts and short biography

"Red Strings: Structure of sense of textile workers in Yugoslavia"

The emancipation of women through productive labor was a key principle of socialist politics in Yugoslavia after the Second World War. Mass industrialization has contributed for many young women to join traditionally "feminized" sectors, such as textile production.
The production of textile and clothing advanced in late socialism, when the sector covered about 12% of the total production. Local fashion brands such as Varteks, Beko and many others competed in the internal market, while earning their production worldwide.

Textile factories, such as Macedonian and Dalmatian, were also recognized internationally. In order to balance productivity with socialist values, apparel factories have also established a wide range of social assistance rights for their workers (ie canteens, health clinics, resorts, subsidized housing, maternity leave and part-time working for mothers ). This ended after the breakup of Yugoslavia, when the processes of privatization and de-industrialization, together with global changes in clothing production, deeply affected the textile sector. More than 400,000 jobs were lost in the industry, while textile work in new private companies, mainly subcontractors of major Western brands, has become increasingly exploitative and reckless.

In my lecture I explore the gender history of textile work in the post-Yugoslav region, focusing on the experiences of women workers from socialism and post-socialism. Drawing out more than 60 interviews on oral history, as well as official reports, factory newspapers, fashion magazines and visual material, I explore the specific gender "sense structure" (Williams 1978, Byrne 2002; High 2013; Strangleman 2016), developed by textile workers during socialist industrialization and the ways in which it is retained after deindustrialization. I argue, in particular, that the post-socialist nostalgia of the socialist well-being of textile workers is largely shaped by factors such as gender, class and generation, and is widely shared between ethnic and national boundaries. The memories of past social rights are often mobilized as a way to counter the ongoing devaluation of industrial labor and the growing social inequalities characterized by modern post-Yugoslav countries.

Chiara Bonfiglioli is a gender and female teacher lecturer at University College Cork. She graduated from Political Science at the University of Bologna, and received her Masters and PhD at the University of Utrecht Gender Program. From 2012 to 2014, she is a research associate at the University of Edinburgh, within the CITSEE project, a Citizenship Project in Southeast Europe. Since 2015 she has been working as a post-doctoral student at NEWFELPRO in the Center for Cultural-Historical Research of Socialism (CKPIS), at the University of Pula and as a EURIAS junior associate at the Institute of Human Sciences, Vienna. Her research focuses on transnational female history, with a particular focus on the former Yugoslavia and Italy. At the moment she completes the monograph titled "Women and Industry in the Balkans: The Rise and Fall of the Yugoslav Textile Sector" (I.B. Tauris, in the upcoming 2018)

The event was organized within the framework of the project "Cultural spaces for active citizens", programmatically edited by the partners Lokomotiva (Skopje) and Faculty of things that can't be learned (Bitola / Skopje) in cooperation with "Theater of the Navigator Cvetko "(Skopje) and citizens' associations Freedom Square (Skopje) and Glasen tekstilec (Stip).

Civic Mobility is a project of the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), implemented by NIRAS from Denmark, the Macedonian Center for International Cooperation (MCIC) from Macedonia and the Swedish Institute for Public Administration (SIPU) from Sweden.

Comments